โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน


โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"จุดชมวิวดอยเสมอดาว"

บริการจัดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย ชมความบริสุทธิ์ ของธรรมชาติป่าเขา และชมศิลปวัฒนธรรมวัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุช่อแฮ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.น่าน

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวดอยเสมอดาว จ.น่าน

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"วัดพระธาตุเขาน้อย"


 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.น่าน
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.น่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันแรก   วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดภูมินทร์-ดอยเสมอดาว   อาหารทัวร์ทริปท่องเที่ยวดอยเสมอดาว จ.น่าน B/L/D
  เช้าตรู่ จ.น่าน "วัดพระธาตุเขาน้อย" องค์พระธาตุเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย สร้างขึ้นในสมัย "เจ้าปู่แข็ง" เมื่อปี พ.ศ.2030 สถาปัตยกรรมพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุ "พระเกศาธาตุของอค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ตรงจุดชมวิวประดิษฐาน "พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน" สูง 9 เมตร และชมอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่มีฉากเมืองน่านได้ทั้งเมือง รับประทานอาหารเช้า (1) แล้วไปไหว้พระ "วัดภูมินทร์" อ.เมือง สร้างเมื่อ พ.ศ.2138 กลางอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ สถาปัตยกรรมงดงามสมัยสุโขทัยและภาพ "ปู่ม่านย่าม่าน" ภายใต้ชื่อ "กระซิบรักบันลือโลก" ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนห้ามพลาดเด็ดขาด รับประทานอาหารกลางวัน (2) แล้วไปกันต่อที่ ดอยเสมอดาว นำสัมภาระเข้าเต้นท์ แล้วเดินถ่ายรูปวิวสวยๆ กับแสงอาทิตย์ยามเย็นงามๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก รับประทานอาหารเย็น (3) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"ปู่ม่านย่าม่าน" ภายในอุโบสถ "วัดภูมินทร์"ที่ขึ้นชื่อว่า "กระซิบรักบันลือโลก"

 
 วันสอง   ดอยเสมอดาว-ผาชู้-เสาดินนาน้อย   อาหารทัวร์ทริปท่องเที่ยวดอยเสมอดาว จ.น่าน B/L/D
  รับประทานอาหารเช้า (4) แล้วไปเที่ยว ผาชู้ ได้เวลาเดินทางไปชมแท่งดินธรรมชาติที่ เสาดินนาน้อย รับประทานอาหารกลางวัน (5) แล้วเดินทางไปไหว้พระที่ พระธาตุช่อแฮ ปีขาล ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (6) ระหว่างทาง
21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"ต้องมาถ่ายรูปกันที่ซุ้มลีลาวดีด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน


รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ดอยเสมอดาว
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"เสาดินนาน้อย"


ค่าบริการทัวร์ดอยเสมอดาว
 
Join Trip Camping ดอยเสมอดาว จ.น่าน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,600.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping ดอยเสมอดาว จ.น่าน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"วิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงหฺ์"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยเสมอดาว
  "สโลว์ไลฟ์" ซึมซับศิลปวัฒนะธรรมท้องถิ่น จ.น่าน ธรรมชาติป่าเขา ทะเลหมอก ขุนเขา แมกไม้ สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ และเก็บภาพสวยๆ งามๆ ไว้ชื่นชม
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"ลานกางเต็นท์ดอยเสมอดาว"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ดอยเสมอดาว
  - หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยเสมอดาว
  - กลางคืนอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- กลางวันอากาศร้อนควรเตรียมหมวกหรือร่มกันแดด
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"วัดภูมินทร์"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา inbox สลิปใบโอนเงิน และข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย
วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย 2 วัน 1 คืน จ.น่าน
"พระจันทร์ใกล้ค่ำ ดอยเสมอดาว"

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ