ทัวร์ท่องเที่ยวทริปเกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง

ทริปนี้เหมาะกับการพักผ่อนสบายๆ กิน นอน เล่นน้ำ สไตย์เงียบสงบ 2 วัน 1 คืน
สัมผัสกลิ่นไอท้องทะเลอันดามัน จ.ระนอง

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง

 วันเดินทาง   เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

 วันแรก   เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด   อาหารทัวร์เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด B/L/D
เช้า อ.กระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1) แล้วนั่งรถต่อไปที่ท่าเรือ จัดเตรียมสัมภาระลงเรือ เดินทางสู่ เกาะช้าง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ถึงที่พัก Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด นำสัมภาระเข้าที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน (2) จากนั้นเดินเล่นหรือจะพักผ่อนนอนเปลหน้าที่พักหรือจะเล่นน้ำหน้าชายหาดตามอัธยาศัย ตอนเย็นเก็บภาพสวยๆ แสงสียามเย็นกับตะวันตกดินหน้าหาด รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนฟังเสียงคลืนเสียงลม
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

 วันสอง   เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด   อาหารทัวร์เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด B/L
เช้ากับอากาศบริสุทธิ์แห่งท้องทะเลอันดามัน เล่นน้ำถ่ายรูปเก็บบรรยากาศงามๆ กันเต็มที่ รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ อำลา เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด รับประทานอาหารกลางวัน (5) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์เกาะช้าง กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด


โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เกาะช้าง กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด
 
Join Trip เกาะช้าง กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,400.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 8-9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

Private Trip เกาะช้าง กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง >> 8-9 ท่าน
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าเรือ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

ลักษณะทริปเกาะช้าง กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด
  เป็นการพักผ่อนกับสถานที่เงียบสงบ เล่นน้ำ นอนอ่านหนังสือ สูดอากาศกลิ่นไอธรรมชาติที่บริสุทธิ์แห่งท้องทะเลอันดามัน
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเกาะช้าง กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด
 

- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ชุดเล่นน้ำ
- ผ้าเช็ดตัว
- สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
- ไฟฉาย (เพราะปิดไฟ 4 ทุ่ม)
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเกาะช้าง กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด
  - บ้านพักไม่มีแอร์และพัดลม
- บ้านพักไม่มีไฟฟ้าใช้
- เหมาะกับการพักที่เงียบสงบ
- นั่งเรือประมาณ 40 นาที
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,400 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือ Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปทะเลดำน้ำเกาะช้าง Green Banana- Pirate house 
กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง
"เกาะช้าง Green Banana- Pirate house กรีนบานาน่า บ้านโจรสลัด จ.ระนอง"

การท่องเที่ยวอาจมีอุปสรรคต่อการเดินทาง กินอยู่ หลับนอน ถ้าจิตใจพร้อมที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ