"สามพันโบก" หรือ "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเป้า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี “โบก” แปลว่า “แอ่ง” สามพันโบก จึงแปลว่าสามพันแอ่งหรือสามพันหลุม ความสวยงามจะอยู่ที่โขดหินยามแสงอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นสาดส่องลงมากระทบ จุดที่สวยงามของสามพันโบกที่ต้องไปถ่ายรูปคือ “ผาหินรูปสะพานโค้ง” และ “หินหัวสุนัข” และ “สระมรกต” และที่น่ารักคือ “โบกรูปมิกกี้เม้าส์” ไปชม "หาดชมดาว" ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักถ่ายภาพเพราะโขดหินแก่งหิน มีลวดลายงดงามและมีเนินทรายธรรมชาติไว้ถ่ายรูปสวยๆ ริมลำน้ำโขง ต่อด้วย "ผาแต้ม" ชม ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ริมผาริมฝั่งแม่น้ำโขง เบื้องหน้าเห็นสายน้ำโขงทอดยาวลดเลี้ยวสุดตา บนฟากฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศเพื่อนบ้านเห็นเทือกเขาป่าไม้ทอดยาวไกล
รายละเอียดการเดินทางไปโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปสามพันโบก 
หาดชมดาว ผาแต้ม ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยล่องเรือชมโขดหินเกาะแก่งริมฝั่งลำน้ำโขง จ.อุบลราชธานี
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าโดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
 วันแรก   อุบลราชธานี-วัดสิรินธรวราราม-แม่น้ำสองสี-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-ผาแต้ม-หาดชมดาว-หาดสลึง-ลานหินสี–หาดหงส์-สามพันโบก   อาหารทัวร์ท่องเที่ยวทริปสามพันโบก 
หาดชมดาว ผาแต้ม ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยล่องเรือชมโขดหินเกาะแก่งริมฝั่งลำน้ำโขง จ.อุบลราชธานี B/L/D

อรุณสวัสดิ์ ณ "วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว" นำท่านชมความสวยงามของ "ต้นโพธิ์ เรืองแสง" อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.โขงเจียม รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านชมปรากฏการณ์ "แม่น้ำสองสี" ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่าง "แม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูล (โขงสีปูน มูลสีคราม)" อิสระกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย แล้วเดินทางไปยัง "วัดถ้ำคูหาสวรรค์" และนมัสการ "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี" ซึ่งมรณภาพไปถึง 21 ปี สังขารไม่เน่าเปื่อย ซึ่งปัจจุบันยังคงถูกเก็บ ไว้ในโลงแก้ว จากนั้นเดินทางไป "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม" ชม "ภาพเขียนสีโบราณ" โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผา ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย (เดินชมเพียง 500 เมตร เนื่องจากเห็นภาพได้ชัดเจน) รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ "บ้านสองคอน" อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี Check In เข้าที่พัก "ปลายฟ้า รีสอร์ท" เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเย็นนำท่านออกเดินทางไปยัง "หาดชมดาว" ที่เที่ยวแห่งใหม่ อยู่ไม่ไกลจากที่พัก ซึ่งความสวยงามเทียบเท่ากับสามพันโบกเลยทีเดียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่านได้เดินทางเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านไปยัง "หาดสลึง" นำท่าน "ล่องเรือ" เพื่อชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขง ชมประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ โดยเรือจะจอดให้ท่านได้ชมจุดต่าง อาทิ "ปากป้อง, ถ้ำนางเข็นฝ้าย, ถ้ำนางต่ำหูก, หาดหงษ์, หาดหินสี, หลักศิลาเลข, แก่งสองคอน, ภูเขาหิน และหาดแห่" และจุดที่เป็นไฮไลท์คือ "สามพันโบก หรือ แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม" ให้ท่านชมและถ่ายภาพจุดต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิ “ผาหินรูปสะพานโค้ง, หินหัวสุนัข, สระมรกต และโบกรูปมิกกี้เม้าส์” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

***ช่วงฤดูฝนจะพาชม "น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) และน้ำตกสร้อยสวรรค์" แทน***

 
 วันสอง   วัดบ้านนาเมือง(วัดสระประสานสุข)-วัดศรีอุบลรัตนาราม–ร้านผ้าไหมคำปุน–ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ–กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์ท่องเที่ยวทริปสามพันโบก 
หาดชมดาว ผาแต้ม ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยล่องเรือชมโขดหินเกาะแก่งริมฝั่งลำน้ำโขง จ.อุบลราชธานี B/L/D

ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี แวะชม "พระอุโบสถแปลกตาสร้าง เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์" ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค ณ "วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข)" โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ "หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี และวิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช" หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าวิหารกลางน้ำที่สร้างไว้กลางน้ำบนพญานาคราชรูปร่างคล้ายเรือ ส่วนหัวเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเข้าวิหารกลางน้ำเป็นทางเดินด้านหางนาคราช และซุ้มประตูใหญ่ (ประตูโขง) เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) ขนาดใหญ่ เมื่อไปถึงการจะเข้าไปในวัดก็ต้องลอดท้องช้างที่เป็นประตูเข้าไปถือเป็นการสร้างศิริมงคลและสะเดาะห์ให้กับผู้ที่เข้าวัดทุกคน จากนั้นนำท่านนมัสการ "พระแก้วบุษราคัม" ที่ "วัดศรีอุบลรัตนาราม" ซึ่งเจ้าผู้ครองเมืองอุบลฯ ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ เพื่อเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลฯ จากนั้นเดินทางต่อไปซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอ เป็นต้น รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมและเลือกซื้อผ้าไหมพื้นเมืองของเมืองอุบลฯ ที่ "ร้านคำปุน" ให้เวลาพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม และเลือกซื้อ ผ้ากาบบัว ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุบลฯ พร้อมผลิตภัณฑ์อีกมากมายของ กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างเดินทางกลับ (ประมาณช่วง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์) จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน


รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์สามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม
ค่าบริการทัวร์สามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม
 
Join Trip Camping สามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,000.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping สามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (นอนรีสอร์ท)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวสามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม
  - ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง ไป-กลับ โดยจะลงและขึ้นเรือที่ท่าเรือ หาดสลึง
- กลางคืนอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- กลางวันอากาศร้อนควรเตรียมหมวกหรือร่มกันแดด
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา inbox สลิปใบโอนเงิน และข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ