ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวดอยกระหรี่ปู่-จอวาเล (ดอยกะเจ้อโค๊ะคี) จ.ตาก

สัมผัสขุนเขาทุ่งหญ้าตระการหยอกเย้าทะเลหมอก จ.ตาก
ขึ้นทาง อช. แม่เมย นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"

เปิดเส้นทางขึ้นดอย "ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)" อีกเส้นทางหนึ่ง เราจะขึ้นทางฝั่ง อุทยานแห่งชาติแม่เมย ไปนอนกะหรี่ปู่ก่อนแล้วคืนสองไปนอนจอวาเล

รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ท่าสองยาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ตาก
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
 วันแรก   ดอยกระหรี่ปู่   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)  D
เช้า อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วนั่งรถกระบะต่อไปยัง "หมู่บ้าน" เริ่มเดินจากหมู่บ้าน แล้วเดินไป "ดอยกะหรี่ปู่" แค้มป์กันที่นี่ 1 คืน เย็นถ่ายรูปวิว 360 รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
 วันสอง   ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)  B / L / D
เช้าเก็บแสงตะวันและทะเลหมอกแล้วมารับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์อำลา "ดอยกะหรี่ปู่" แล้วเดินทางกันต่อมารับประทานอาหารกลางวัน (3) ระหว่างทาง ถึง "ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)" แค้มป์กันที่นี่อีกคืน เย็นถ่ายภาพบรรยากาศยามเย็นกับแสงตะวันสวยๆ รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
 วันสาม   ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)  B / L
  รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์อำลำ "ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)" แล้วเดินกลับทางเดิมผ่าน "ดอยกะหรี่ปู่" ลงมายังหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน (6) แล้วนั่งรถกระบะมา อช. อาบน้ำ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) กันระหว่างทาง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
 วันสี่    กรุงเทพฯ  
  2.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยกะหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)
 
Join Trip Camping ดอยกะหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,300.- บาท

Private Trip Camping ดอยกะหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
ลักษณะทริปดอยกะหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาศึกษาธรรมชาติออกกำลังกาย ชมความอลังการแห่งขุนเขา ทุ่งหญ้า ทะเลหมอก และสูดกลิ่นไอธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยกะหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยกะหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล)
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 2,400.- บาท แบกทั้งไปและกลับ แบกได้ประมาณ 20 กก.
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- หินผาอันตรายควรระมัดระวัง
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- วันแรกเดินประมาณ 4 ชม. วันสองเดินประมาณ 2 ชม. วันสามเดินประมาณ 5 ชม.
- ห้องน้ำไม่มี
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยกะเจ้อโค๊ะคี (จอวาเล) จ.ตาก"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ