ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยตะเลโพ-ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล แม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวเดินป่าแห่งใหม่ (3 วัน 2 คืน)
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"


"ดอยตะเลโพ" ดอยใหม่ที่เราจะไปเยือนกัน แล้วไปต่อกันที่ "ดอยกอมูเล" หรือ "ดอยกูมอเล" ดอยใหม่เดินกันไม่กี่คณะแล้วก็ปิดตัวลง มีเพื่อนๆ รีวิวไว้ใน Pantip กับดอยงาม 360 องศา รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล
ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.แม่ฮ่องสอน
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
 วันแรก   แม่ลาน้อย-ดอยตะเลโพ   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน D
เช้าถึง "แม่สะเรียง" รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วไปยังหมู่บ้านนัดคนนำทาง ขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า แล้วไปแค้มป์กันบน "ดอยตะเลโพ" ถ่ายภาพแสงตะวันยามเย็น รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
 วันสอง   ดอยตะเลโพ-กอมูเลหรือดอยกูมอเล    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลดอยเล่อเกอกุย 
แม่ละนา แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน B/L/D
ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางป่าเขา รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์อำลา "ดอยตะเลโพ" เดินลงมายังจุดนัดรถมารับประหยัดเวลาในการเดินเท้าไปเยอะเลย รับประทานอาหารกลางวัน (3) รถมาส่งจุดเดินขึ้น "ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล" เดินขึ้นดอยกอมูเลหรือกูมอเล ถึงแค้มป์เลือกกางเต้นท์มุมงามๆ วิวสวยๆ ไว้ถ่ายรูปกัน รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
 วันสาม   ดอยกอมูเล-ดอยกูมอเล    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลดอยเล่อเกอกุย 
แม่ละนา แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน B
เช้าถ่ายภาพตะวันและทะเลหมอก รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์อำลา "ดอยกอมูเล" หรือ "ดอยกูมอเล" เดินลงมายังจุดนัดรถมารับ รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ในหมู่บ้าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพ แวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง จบทริป "ดอยตะเลโพดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล" ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
ค่าบริการทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยตะเลโพ-ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล
 
Join Trip Camping ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยตะเลโพ-ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,800.- บาท

Private Trip Camping ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยตะเลโพ-ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
ลักษณะทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยตะเลโพ-ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล
  ไปเดินป่าสูดกลิ่นไอธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ถ่ายรูปวิวสวยๆ ลุ้นทะเลหมอก ได้ออกกำลังกาย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยตะเลโพ-ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ถุงกันทาก
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- เสื้อกันฝน (กรณีฤดูฝน)
- หมวก
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยตะเลโพ-ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล
 

- ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 1,500.- บาท แบกทั้งไปและกลับ แบกได้ประมาณ 20 กก. น้ำหนักส่วนเกินคิดเป็นกิโล
- วันแรกเดินขึ้นประมาณ 5 กิโล ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชม.
- วันสองเดินลงประมาณ 3 กิโล ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชม. แล้วเดินขึ้นดอยกอมูเลประมาณ 3 กิโล ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
- วันสามเดินลงทางเดิม ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
- ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยว
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชบนดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ไม่ทิ้งขยะบนดอย
- ห้องน้ำไม่มี

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา inbox สลิปใบโอนเงิน และข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยกอมูเลหรือดอยกูมอเล-ดอยตะเลโพ"